Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng trực thuộc hệ thống Sakura Beauty Việt Nam.
Bao gồm các Showroom, đại lý, E-commerce, Telesales (không áp dụng tại AEON Mall)